การสอบสัมภาษณ์ระบบกลาง Admission ประจำปีการศึกษา 2560

การสอบสัมภาษณ์ระบบกลาง Admission วิทยาลัยนานาชาติ
ประจำปีการศึกษา 2560

 • ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัวและลงทะเบียนเพื่อรับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ตรงข้ามสนามกีฬา)
 • ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยหรือใส่ชุดนักเรียน มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้าสอบสัมภาษณ์ (ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยีนส์เข้าสอบสัมภาษณ์)
 • เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ มีดังต่อไปนี้ 
  • ใบสมัคร 
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด
  • สำเนาหลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript หรือ หลักฐานที่แสดง ว่าสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด
  • สำเนาหลักฐานแสดงผลคะแนนสอบ Admission ที่ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด

                    หมายเหตุ: เอกสารทั้งหมดให้ผู้สมัครจัดเย็บเป็น 1 ชุด และส่งให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

 • ผลตรวจสุขภาพต้องเป็นใบรับรองแพทย์จากรงพยาบาลของรัฐและเอกชนเท่านั้น (ไม่รับผลตรวจจากคลีนิกและสถานพยาบาล) โดยให้แพทย์สรุปผลตรวจลงในใบรับรองแพทย์ มีรายการที่ต้องตรวจ ดังนี้
  • ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ที่รับรองว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องนำฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง)
  • ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน) และ ผลตรวจปัสสาวะทั่วไป (U/A)
  • ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

                หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยถือเป็นสิทธิ์ขาดในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา และหากผู้สมัครไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันที

 • โดยนักศึกษาที่มีความประสงค์ในการเข้าเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติผ่านระบบกลาง (Admissions)  กรณีที่นักศึกษายังไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษหรือมีผลการทดสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เช่น (1) TOEFLน้อยกว่า 500/ TOEFL (iBT) น้อยกว่า 62  (2) IELTS น้อยกว่า 5.5  (3) TU-GET น้อยกว่า 500  (4) CU-TEP น้อยกว่า 62 (5) KMUTNB Proficiency Test น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยสามารถเข้าเรียนผ่านระบบกลาง (Admissions) ได้
 • โดยวิทยาลัยนานาชาติจะดำเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษ (KMUTNB Proficiency Test) ให้กับนักศึกษาที่ยังไม่มีผลคะแนนหรือมีผลคะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์ในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยถ้าผลการสอบ KMUTNB Proficiency Test มีคะแนนต่ำกว่า 60% จะต้องเรียนในรายวิชา  1) English Study Skills และ 2) Academic Essay Writing ในภาคการศึกษาที่ 1 โดยไม่มีการเก็บค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม