ปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 

ที่ต้องเข้าร่วมในโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่

ที่คำนำหน้าชื่อสกุล
1นายธนัญกรณ์พรหมพันธกรณ์
2นางสาวพิชญานินแก้วบุญส่ง
3นางสาวนภัสสรกวินวงศ์ไพบูลย์
4นางสาวรัตตินันท์จันทร์น้อม
5นางสาวชวรัตน์โชคลาภสิริ
6นางสาวแพรวตาทองสง่า
7นางสาวพรวิไลศัพทะเสวี
8นางสาววรวิชญาคงสินธ์
9นางสาวธาราธรเอี่ยมยัง
10นางสาวจณิสตาเอี่ยมวงศรี
11นางสาวสิกครินทร์อำมภักดิ์
12นายชนนกุศลาไสยานนท์
13นางสาวจรัสทิพย์พรมวังขวา
14นางสาวปริยาภัทรคำเกาะ
15นางสาวอภิสราเอมศรีกุล
16นางสาววรรณดีตรีรัตนพันธ์
17นางสาวกิตติยาช่วยประสิทธิ์
18นายพัชรพลนกขุนทอง
19นายชวินเพ็ญไพรัตน์กุล
20นายพงศ์ภัคตั้งเจริญทรัพย์
21นางสาวภาพรเจริญพร
22นางสาวชลทิวาเจริญศรี
23นางสาวธิภาวรรณสาสกุล
24นายชลชนคนแรง
25นางสาวสกุลวลัยเจริญสุข
26นางสาวอริสราโพระยับ
27นางสาวบุศราธรินทร์ปัญญาอินทร์
28นางสาวปิยะธิดานาคจุ้ย
29นายดอนสักเดชมณี
30นางสาวสุพัฒตราหวังลาภกิจเจริญ
31นายหฤษฎ์เล้าเฮง
32นางสาวกมลวรรณบุญนวล
33นางสาวปวริศาไพรพงษ์
34นายพิสิษฐ์พลพืชน์
35นางสาวกมลชนกโชติวงษ์
36นางสาว อภิษฎา กัณหาจิรรัชฎ์
37นาย วีระพงษ์ ครรชนะอรรถ
38นาย พุฒิพงษ์เมธี วงศ์คำเหลา
39นางสาว ธัญญาทิพย์ พิกุลทอง
40นางสาว พลอยนภัส วริศเกรียงไกร
41นางสาว พิชชาภา สว่างใจธรรม
42นาย ทินภัทร ผิวผ่อง
43นาย ณัฐพงศ์ ศรีวงษ์รัตน์
44นางสาว สุภาสินี คุ้มโชคไพศาล
45นางสาว อัยยเนตร ณ นคร
46นางสาว พีรดา หลิ่วน้อย
47นางสาว กัญญารัตน์ ตัญญะสิทธิ์
48นาย ธนาวุฒิ แสงรีย์
49นางสาว ปณาลี แสงศรี
50นางสาว วรรณวนัช กาญจนสุดา
51นางสาว ปวีณ์กร จีนเอีย
52นางสาว ธีริศรา กองจันดา
53นางสาว ธนารีย์ นาคีสถิตย์
54นางสาว สุดารัตน์ อรรถวิชัย
55นางสาว นภสร ล้วนประพันธ์
56นาย ธัญวัฒน์ บานแย้ม
57นางสาว ปิยาภรณ์ ลอพิริยะกุล
58นางสาว จิตตานันท์ นิทัศน์ธรรมนาถ
59นางสาว ชนนิกานต์ ภู่ทอง
60นางสาว ภาวิณี แสนทวี
61นางสาว สุกฤตา ศรีจันทร์
62นาย ฤทธิเกียรติ ตะภา
63นาย ศุภวิชญ์ ทองโอฬาร
64นาย ปุญญพัฒน์ แม้นเขียว
65นาย กษิดิษฏ์ ปิยะจินดา
66นางสาว คนธนันท์ ตุงคะบรรหาร