รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ โครงการรับตรงร่วมกัน TCAS#3