เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 – 4 มกราคม 2564

<<สมัครสอบ>>

<<ระเบียบการ>>

 

คุณวุฒิและเกณฑ์การพิจารณา

1. ผู้ศึกษาในสถานศึกษาระบบไทย

              – เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

              – มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00

              การสอบสัมภาษณ์

              สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้

              ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
              1. ประวัติผลงานของผู้สมัคร (Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษ
              2. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ (จำนวนคำไม่ต่ำกว่า 500 คำ)

 

2. ผู้ศึกษาในสถานศึกษาหลักสูตรสองภาษา/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติในประเทศ และต่างประเทศ

              – เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในชั้นปีที่เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 อาทิ Grade 12 หรือ Year 13

              – สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้การเทียบวุฒิเป็นไปตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2545 โดยนำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตัวจริงมาแสดง

              การสอบสัมภาษณ์

              สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้

              ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
              1. ประวัติผลงานของผู้สมัคร (Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษ
              2. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ (จำนวนคำไม่ต่ำกว่า 500 คำ)

 

3. ผู้สมัครด้วยวุฒิ General Certificate of Education (GCE) มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

              ผู้สมัครมีผลการสอบระดับ GCE ‘A’ Level จำนวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด A*-E หรือ ผลการสอบ Cambridge Pre-U จำนวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด M 1 หรือ D1-D3 โดยมีใบแสดงผลการสอบผ่านวุฒิ GCE หรือ Cambridge Pre-U ตัวจริง พร้อมสำเนามาแสดง

              *หมายเหตุ*

              ในกรณีเป็นการสอบเทียบที่ผู้สมัครมิได้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ผู้สมัครต้องแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการสอบเทียบ

              การสอบสัมภาษณ์

              สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้

              ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
              1. ประวัติผลงานของผู้สมัคร (Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษ
              2. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ (จำนวนคำไม่ต่ำกว่า 500 คำ)

 

4. ผู้สมัครด้วยวุฒิการศึกษา General Educational Development (GED)

              คุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง “เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564” โดยมีกรณีดังต่อไปนี้

              กรณีที่ 1 ผู้สมัครที่สอบ GED ก่อนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลการสอบ GED 5 รายวิชา มีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน แต่ละวิชาต้องได้อย่างน้อย 410          

              กรณีที่ 2 ผู้สมัครที่สอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 และมีผลการสอบ GED 4 รายวิชา โดยแต่ละวิชามีคะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน

              กรณีที่ 3 ผู้สมัครที่สอบ GED ตั้งแต่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป และมีผลการสอบ GED 4 รายวิชา มีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 660 คะแนน แต่ละวิชาต้องได้อย่างน้อย 145 คะแนน โดยสามารถเทียบเท่าการจบมัธยมปลายในสายศิลป์-ภาษา หรือ ศิลป์-คำนวณ (เดิม) ได้เท่านั้น

              *หมายเหตุ*

              ในกรณีเป็นการสอบเทียบที่ผู้สมัครมิได้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ผู้สมัครต้องแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการสอบเทียบ

              การสอบสัมภาษณ์

              สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้

              ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
              1. ประวัติผลงานของผู้สมัคร (Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษ
              2. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ (จำนวนคำไม่ต่ำกว่า 500 คำ)

 

5. ระบบนิวซีแลนด์

              – ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาด้วยวุฒิ New Zealand National Certificate of Educational Achievement (NCEA)  ให้คุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง “เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564” ดังต่อไปนี้

           เกณฑ์ข้อที่ 1 ผู้สมัครที่สอบผ่านวิชา New Zealand National Certificate of Educational Achievement (NCEA) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ New Zealand Qualification Authority (NZQA) จำนวนไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต ประกอบด้วย

  • วิชาใน level 2 หรือสูงกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และ
  • วิชาใน level 1 หรือสูงกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

               การพิจารณาให้นับวิชา English for Speaker of other Languages (ESOL) เป็นอีก 1 วิชาได้ด้วย

                   ผู้จบการศึกษาจะต้องได้รับประกาศนียบัตร NCEA level 2, ใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement), หนังสือรับรองระดับ จำนวนวิชา และจำนวนหน่วยกิตของแต่ละวิชา จาก New Zealand Qualification Authority (NZQA)

                   ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อที่ 1 ให้มีผลสำหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป หรือ

              เกณฑ์ข้อที่ 2 ผู้สมัครที่สอบผ่านวิชา New Zealand National Certificate of Educational Achievement (NCEA) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ New Zealand Qualification Authority (NZQA) ใน level 2 หรือ สูงกว่าอย่างน้อย 5 วิชาไม่ซ้ำกัน นับจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาบังคับ 2 วิชา ได้แก่

  • English (literacy) ใน level 2 หรือสูงกว่า อย่างน้อย 4 หน่วยกิต
  • Mathematics (numeracy) ใน level 2 หรือสูงกว่า อย่างน้อย 4 หน่วยกิต

              การพิจารณาไม่นับรวมวิชา English for Speakers of other Languages (ESOL)

                   ผู้จบการศึกษาจะต้องได้รับประกาศนียบัตร NCEA level 2, ใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement), หนังสือรับรองระดับ จำนวนวิชา และจำนวนหน่วยกิตของแต่ละวิชา จาก New Zealand Qualification Authority (NZQA)

                   ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อที่ 2 ให้มีผลสำหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป

              การสอบสัมภาษณ์

              สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้

              ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
              1. ประวัติผลงานของผู้สมัคร (Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษ
              2. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ (จำนวนคำไม่ต่ำกว่า 500 คำ)

 

6.หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB)

              คุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง “เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564” ดังต่อไปนี้

              ผู้สมัครจะต้องได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโiงเรียน (High School Diploma) และ/หรือ ได้รับ IB Diploma และ/หรือ IB DP Course Results ดังนี้

  • ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับ IB Diploma กล่าวคือเป็นผู้มีผลคะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน พร้อมกับผ่านการประเมิน Extended Essay (EE), Theory of Knowledge (TOK) และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑ์ของ International Baccalaureate Organization (IBO)
  • ได้รับ IB Diploma Course Results (IBCR) อย่างน้อย 5 วิชา โดยแต่ละวิชาจะต้องไม่ซ้ำกัน และได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 3

              *หมายเหตุ*

              – ไม่สามารถเทียบวิชาใน IB Diploma กับรายวิชาตามหลักสูตร เพื่อให้การศึกษาเป็นไปครบถ้วนตามหลักสูตร

              – ในกรณีเป็นการสอบเทียบที่ผู้สมัครมิได้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ผู้สมัครต้องแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการสอบเทียบ

              การสอบสัมภาษณ์

              สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้

              ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
              1. ประวัติผลงานของผู้สมัคร (Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษ
              2. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ (จำนวนคำไม่ต่ำกว่า 500 คำ)

 

7. ผู้สมัครด้วยคะแนน SAT, General Scholastic Aptitude Test (GSAT) และ Chulalongkorn University Academic Aptitude Test (CU-AAT)

            – เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในชั้นปีที่เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 อาทิ Grade 12 หรือ Year 13 และ ได้รับผลคะแนนตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

การสอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้

              ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
              1. ประวัติผลงานของผู้สมัคร (Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษ
              2. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ (จำนวนคำไม่ต่ำกว่า 500 คำ)

                   หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตาม และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที