เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โครงการโควตาเรียนดี

<< ระเบียบการรับสมัคร >>

<< สมัครเรียน >>

 

คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร


โดยผู้สมัครเข้าเรียนในวิทยาลัยนานาชาติ มจพ.จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้

1) ผู้ศึกษาในสถานศึกษาระบบไทย/หลักสูตรสองภาษา/หลักสูตรภาษาอังกฤษ

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00

หรือ

2) ผู้ศึกษาในสถานศึกษาระบบนานาชาติในประเทศ และต่างประเทศ

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในชั้นปีที่เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 อาทิ Grade 12 หรือ Year 13

หรือ

3) ผู้สมัครด้วยวุฒิ General Certificate of Education (GCE) มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

สำเร็จวุฒิ GCE โดยมีใบแสดงผลการสอบผ่านวุฒิ GCE ตัวจริง พร้อมสำเนามาแสดง ทั้งนี้ต้องสามารถยื่นผลการสอบได้ภายในเดือน กันยายน ของปีการศึกษาที่เข้าศึกษา โดยมีผลการสอบดังนี้

กรณีที่ 1: มีผล IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE ‘O’ Level สอบได้ไม่ต่ำกว่า 5 วิชา ไม่ซ้ำกันแต่ละวิชา โดยแต่ละวิชาต้องได้ผลไม่ต่ำกว่า “C” รวมกับ มีวุฒิประกาศนียบัตร GCE ‘AS’Level สอบได้ไม่ต่ำกว่า 5 วิชา โดยแต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C หรือ

กรณีที่ 2:  มีผล IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE ‘O’ Level สอบได้ไม่ต่ำกว่า 5 วิชา ไม่ซ้ำกันแต่ละวิชา โดยแต่ละวิชาต้องได้ผลไม่ต่ำกว่า “C” รวมกับ วุฒิประกาศนียบัตร GCE ‘A’ Level สอบได้ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา โดยแต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C  

** หมายเหตุ: ทั้งนี้ ในกรณีเป็นการสอบเทียบที่ผู้สมัครมิได้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ผู้สมัครต้องแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการสอบเทียบ

หรือ

4) ผู้สมัครด้วยวุฒิการศึกษา General Educational Development (GED)

สำเร็จประกาศนียบัตร GED Diploma และ มีใบแสดงผลการสอบผ่าน (Official Transcript of GED Tests) ทั้งนี้ต้องสามารถยื่น Diploma ได้ภายในเดือน กันยายน ของปีการศึกษาที่เข้าศึกษาโดยมีผลการสอบดังนี้

กรณีที่ 1: ผู้สมัครที่สอบ GED ก่อนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ผ่านทั้ง 5 รายวิชา โดยมีคะแนนในแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน และ มีคะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า 2,800 คะแนน หรือ

กรณีที่ 2: ผู้สมัครที่สอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ผ่านทั้ง 4 วิชา โดยมีคะแนนในแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน และมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน

** หมายเหตุ: ทั้งนี้ ในกรณีเป็นการสอบเทียบที่ผู้สมัครมิได้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ผู้สมัครต้องแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการสอบเทียบ


การสอบสัมภาษณ์


  • สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
  • ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นในวันสอบสัมภาษณ
    • ประวัติผลงานของผู้สมัคร (Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษ
    • เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ มีจำนวนคำไม่ต่ำกว่า 500 คำ