Monthly Archives: November 2016

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษานานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษานานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

R_RR_DSCF7139

ด้วยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดจัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษานานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หัวข้อ “ป่ารักน้ำ นำความสุขทุกชีวี” ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 7.00-16.00 น. ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวนมหาลัยที่ส่งนักศึกษานานาชาติเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 26 มหาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยวิทยาลัยนานาชาติได้ส่งนายสุวรรณวาสนา พันธุ์ นักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วย

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มจพ.

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มจพ.

นักศึกษาที่มีความประสงค์ในการสมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติผ่านระบบ (1) ระบบกลาง (Admissions) (2) โครงการสมทบพิเศษโดยใช้ผลคะแนน GAT/PAT กรณีที่นักศึกษายังไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษหรือมีผลการทดสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เช่น (1) TOEFLน้อยกว่า 500/ TOEFL (iBT) น้อยกว่า 62  (2) IELTS น้อยกว่า 5.5  (3) TU-GET น้อยกว่า 500  (4) CU-TEP น้อยกว่า 62 (5) KMUTNB Proficiency Test น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยสามารถสมัครสอบผ่านระบบกลาง (Admissions) และโครงการสมทบพิเศษโดยใช้ผลคะแนน GAT/PAT ได้ตามปรกติ