กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563  [Pdf file]

Step 1:  ชำระเงินค่าลงทะเบียนตามระยะเวลาที่ประกาศทางเว็บไซต์ http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx

 

Step 2:  เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่บนเว็บไซต์ http://stdregis.kmutnb.ac.th/ นักศึกษาสามารถศึกษาการใช้ระบบได้จาก http://stdregis.kmutnb.ac.th/3-stdregis-manual63.pdf และจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

  1. สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา 2 ฉบับ (ใบระเบียน/ใบแสดงผลการเรียน/Transcript)

          เอกสารต้องมีวันอนุมัติผลจบการศึกษา,สาเหตุที่ลาออก และวันสำเร็จการศึกษา ระบุชัดเจน

          *นักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
  3. เอกสารที่พิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน ประกอบไปด้วย

                    4.1 ทะเบียนประวัติ

                    4.2 ใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา

                    4.3  เอกสารทำบัตรประจำตัวนักศึกษา – บีเฟิสต์ สมาร์ท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

                    4.4 คำรับรองนักศึกษา

                    4.5 หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบคุณวุฒิและเอกสารทางการศึกษา (อยู่ท้ายหน้าคำรับรองของนักศึกษา)

                    4.6 คำรับรองของผู้ปกครอง/ปกครองตนเอง

                    4.7 คำสัญญาการเข้าเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

* ตัวอย่างการรับรองสำเนา และการลงเลขประจำตัวนักศึกษา 

 

 

หมายเหตุ นักศึกษาจะได้รับเลขประจำตัวนักศึกษาวันที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาบนเว็บไซต์

 

Step 3:  ซื้อคู่มือนักศึกษา เพื่อเป็นคู่มือเกี่ยวกับกฏระเบียบด้านการศึกษาและกิจการนักศึกษา โดยสามารถซื้อได้ที่ กลุ่มงานการเงิน กองคลัง ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย – เยอรมัน (TGGS)

ราคาชุดละ 200.-บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 และให้นักศึกษากรอกข้อมูล ให้ผู้ปกครองลงนามให้สมบูรณ์ ก่อนวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

 

Step 4:  พบอาจารย์ที่ปรึกษาและรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ที่อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ตึก 95 โดยต้องแต่งเครื่องแบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และนำเอกสารจาก Step 2 มาด้วย