เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564

<< สมัครสอบ >>

**หมายเหตุ : หลังจากกรอกข้อมูลการสมัครครบถ้วนแล้ว ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารภายในวันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน

การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินตามกำหนดเวลาในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร