เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 3 Admission 67

สมัครเรียน

สาขาวิชาTGAT (ค่าน้ำหนักคะแนน)A-Level (ค่าน้ำหนักคะแนน)GPAX 6 ภาค
1. การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) รูปแบบที่ 1TGAT 1 (80%), TGAT 2 (10%), TGAT 3 (10%)->=2.50
2. การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) รูปแบบที่ 2-61 คณิต 1 (40%), 82 อังกฤษ (60%)>=2.50