ผลการสอบสัมภาษณ์โครงการ TCAS รอบที่ 2.1 ประจำปีการศึกษา 2566