กำหนดการในการส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาใหม่ TCAS 2 และ TCAS 3 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการในการส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาใหม่ TCAS 2 และ TCAS 3 ปีการศึกษา 2563

 • TCAS รอบที่ 2

 • TCAS รอบที่ 3

                                              

เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังต่อไปนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 4. สำเนาหลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript หรือ หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด
 5. เรียงความแสดงเจตจำนงการเข้าศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ จำนวนคำไม่ต่ำกว่า 500 คำ (กรณีสมัครในโครงการเรียนดี)
 6. ประวัติผลงานของผู้สมัคร (portfolio) ด้านวิชาการ กิจกรรม หรือด้านอื่นๆ ที่ดีเด่นหรือผลงานความสามารถด้านภาษา หรือผลงานอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อาทิ โครงงานแผนธุรกิจ
  บริษัทจำลอง จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ (กรณีสมัครในโครงการเรียนดี)
 7. ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, TU-GET, CU-TEP และ K-STEP (ถ้ามี)
 8. สำเนาผลคะแนน o-net, gat/pat และ 9 วิชา (ถ้ามี)
 9. ผลตรวจสุขภาพต้องเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนเท่านั้น (ไม่รับผลตรวจจากคลินิกและสถานพยาบาล) โดยให้แพทย์สรุปผลตรวจลงในใบรับรองแพทย์ มีรายการที่ต้องตรวจ ดังนี้
  1.  ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ที่รับรองว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  2. ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องนำฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง)
  3. ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน) และ ผลตรวจปัสสาวะทั่วไป (U/A)
  4. ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

หมายเหตุ :
ถ้าไม่สามารถมาตามกำหนดได้กรุณาติดต่อ ไลน์ไอดี ickmutnb