วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการหลักสูตรสองปริญญา 3+1 ไทย-เยอรมัน (Double Degree Program 3+1) ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Hochschule Bremerhaven- University of Applied Sciences ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้มีความร่วมมือทางวิชาการในการเปิดโครงการ Double Degree (3+1) สำหรับนักศึกษาสาขาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติ และนักศึกษา มหาวิทยาลัย Hochschule Bremerhaven- University of Applied Science ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยนักศึกษาซึ่งสำเร็จการศึกษาในโครงการดังกล่าวจะได้รับปริญญาจาก ทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติ มจพ.ในภาคการศึกษาที่ 1-6 (3 ปี) และศึกษาที่ Hochschule Bremerhaven- University of Applied Sciences ในภาคการศึกษาที่ 7 – 8  (1 ปี)

จำนวนผู้ร่วมโครงการปีการศึกษา 2564 : 5 คน *โดยการคัดเลือกของคณะกรรมการร่วมระหว่างสองมหาวิทยาลัย การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด*

โดยวิทยาลัยนานาชาติจึงขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ สมัครเข้าคัดเลือกร่วมโครงการโดยแจ้งความจำนง ทั้งนี้นักศึกษาต้องสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ได้

ลักษณะโครงการ

 1. นักศึกษาเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. ในภาคการศึกษาที่ 1-6 และศึกษาที่ Hochschule Bremerhaven- University of Applied Sciences ในภาคการศึกษาที่ 7 – 8
 2. นักศึกษาทำปริญญานิพนธ์ (Bachelor Thesis) ที่ Hochschule Bremerhaven- University of Applied Sciences โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมจากทั้งสองมหาวิทยาลัย
 3. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่กำหนดและได้รับความเห็นชอบจากวิทยาลัยนานาชาติ เท่านั้น เพื่อให้สามารถเทียบโอนรายวิชาในการได้รับปริญญาจากสองมหาวิทยาลัย
 4. หน่วยกิตที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Hochschule Bremerhaven จะถูกเทียบโอนนำมาคิดรวมในผลการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อการจบการศึกษา
 5. ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนและการเขียนปริญญานิพนธ์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็น ภาษาอังกฤษ โดยทางมหาวิทยาลัย Hochschule Bremerhaven จะจัดชั้นเรียนภาษาเยอรมันพื้นฐานให้นักศึกษาในสองภาคการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 6. ค่าใช้จ่าย
  • นักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนตามปกติแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 60,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
  • นักศึกษาได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนที่ Hochschule Bremerhaven- University of Applied Sciences
  • นักศึกษาต้องชำระ Semester Contribution Fee ตามกฎหมายประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งได้กำหนดให้นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนักศึกษาท้องถิ่นและนักศึกษาต่างชาติชำระค่า Semester Contribution ดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน โดยนักศึกษาจะได้รับสิทธิและสวัสดิการลดหย่อนค่าครองชีพจากรัฐบาลท้องถิ่น อาทิ ส่วนลดค่าอาหารในศูนย์อาหารที่ได้รับการสนับสนุนและจัดการโดยรัฐบาลท้องถิ่น รวมถึงโรงอาหารของมหาวิทยาลัย การใช้บริการขนส่งสาธารณะในรัฐ Bremen (ประกอบด้วยเมือง Bremen และ Bremerhaven) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และส่วนลดเข้าชมกีฬา หรือกิจกรรมต่างๆ  (ประมาณภาคการศึกษาละ 300 EURO)
  • นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเดินทาง วีซ่า (รวมถึงการเปิดบัญชีเงินฝากสำหรับรับรองการทำวีซ่าเยอรมนี) หนังสือเดินทาง ประกันสุขภาพ ที่พัก ตำรา และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ
 7. ที่พัก – ทาง International Office จะช่วยให้คำแนะนำด้านที่พัก โดยนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าที่พัก (หอพัก หรือ เช่าอพาร์ทเมนท์ร่วมกับเพื่อนนักศึกษา)

เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ร่วมการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการประจำปีการศึกษา 2564

 1. เป็นนักศึกษารหัส 61 ในสาขาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติ
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมนับจากภาคการศึกษาที่ 1 ถึง 5 อยู่ที่ 3.00 ขึ้นไป
 3. ไม่มีวิชาที่ตก หรือ ไม่ครบเนื่องจากถอน ที่ตกค้างภายในภาคการศึกษาที่ 6
 4. มีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS 6 (ยื่นภายในวันที่ 15 ก.พ. 2564) *หมายเหตุ* ผลภาษาเป็นองค์ประกอบร่วมในการพิจารณาเบื้องต้น มหาวิทยาลัย Hochschule Bremerhaven มีสิทธิ์ที่จะรับหรือปฏิเสธผู้สมัครโดยดูจากองค์ประกอบร่วมอื่นๆ และทักษะภาษาโดยรวมของผู้สมัคร
 5. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ได้แก่ ค่าเดินทาง วีซ่า ที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่า Semester Contribution Fee ผู้ปกครองต้องสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดการเรียนหนึ่งปีการศึกษาได้
 6. นักศึกษาแสดงความจำนงเข้าร่วมรับการคัดเลือก จะต้องแจ้งความจำนงและลงทะเบียนเรียนในรายวิชา Business Law และวิชา Seminar for International Trade and Logistics Business ในภาคการศึกษาที่ 2/2563     และลงทะเบียนสหกิจศึกษา (ฝึกงาน) ในภาคการศึกษาฤดูร้อน (3/2563)
 7. มีความประพฤติเรียบร้อย สมควรแก่การเป็นตัวแทนของวิทยาลัยนานาชาติและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในระดับสากล
 8. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา Double Degree 3+1 วิทยาลัยนานาชาติ ถือเป็นที่สิ้นสุด

การคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

รอบที่ 1

 1. ยื่นเอกสารการสมัครภายในวันที่  30 ธันวาคม 2563 ได้แก่
 • ใบสมัคร และคำยินยอมจากผู้ปกครอง
 • ประวัติย่อ (resume)
 • ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6  (ยื่นตามหลังได้ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564)
 • เรียงความในหัวข้อ “How this Double Degree will open my door in an unpredictable world?” ความยาว 600 – 700 คำ
 1. วิทยาลัยนานาชาติจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและอนุญาตให้นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกเบื้องต้นได้ลงทะเบียนในรายวิชา Business Law และวิชา Seminar for International Trade and Logistics Business ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ทั้งนี้ หากนักศึกษาไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้ายยังสามารถเรียนวิชาเหล่านี้ต่อไปจนจบภาคการศึกษาได้)

รอบที่ 2

 1. สัมภาษณ์ในเดือน ก.พ.
 2. ประกาศผล และเข้าสู่กระบวนการเตรียมตัวต่อไป

ปฏิทินโครงการ Double Degree 3+1 ปีการศึกษา 2564

26 พฤศจิกายน 2563 – 30 ธันวาคม 2563 รับสมัคร
มกราคม 2564 การคัดเลือกเบื้องต้น: การพิจารณาคุณสมบัติ เรียงความ และการสัมภาษณ์เบื้องต้น
กุมภาพันธ์ 2564 การคัดเลือกรอบสุดท้าย: การพิจารณาคุณสมบัติ และสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
มีนาคม 2564 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
พฤษภาคม -กรกฎาคม 2564 ผู้เข้าร่วมโครงการออกฝึกสหกิจศึกษา
มิถุนายน – กรกฎาคม 2564 กระบวนการยื่นขอวีซ่าและปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง
สิงหาคม 2564 เดินทางสู่เยอรมนีเพื่อเตรียมตัวก่อนเปิดภาคการศึกษา
กันยายน 2564 เปิดภาคการศึกษาที่ 1

<<ดาวโหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree Program 3+1) ปีการศึกษา 2564>>