เปิดรับโครงการคัดเลือกตรง TCAS 2 ปีการศึกษา 2567

ระเบียบการรับสมัครโครงการคัดเลือกตรง TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2567

<<สมัครเรียน>>

 ‎ Admission for foreign Candidates CLICK

คุณวุฒิและเกณฑ์การพิจารณา

1. ผู้ศึกษาในสถานศึกษาระบบไทย

              – เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

              – มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00

2. ผู้ศึกษาในสถานศึกษาหลักสูตรสองภาษา/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติในประเทศ และต่างประเทศ    

              – เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในชั้นปีที่เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 อาทิ Grade 12 หรือ Year 13

             – สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้การเทียบวุฒิเป็นไปตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2545 โดยนำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตัวจริงมาแสดง

3. ผู้สมัครด้วยวุฒิ General Certificate of Education (GCE) มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ผู้สมัครมีผลการสอบระดับ GCE ‘A’ Level จำนวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด A*-E หรือ ผลการสอบ Cambridge Pre-U จำนวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด M 1 หรือ D1-D3 โดยมีใบแสดงผลการสอบผ่านวุฒิ GCE หรือ Cambridge Pre-U ตัวจริง พร้อมสำเนามาแสดง

              *หมายเหตุ*

              ในกรณีเป็นการสอบเทียบที่ผู้สมัครมิได้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ผู้สมัครต้องแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการสอบเทียบ

4. ผู้สมัครด้วยวุฒิการศึกษา General Educational Development (GED)

คุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง “เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566” โดยมีกรณีดังต่อไปนี้
                กรณีที่ 1 ผู้สมัครที่สอบ GED ก่อนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลการสอบ GED 5 รายวิชา มีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน แต่ละวิชาต้องได้อย่างน้อย 410
               กรณีที่ 2 ผู้สมัครที่สอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และมีผลการสอบ GED 4 รายวิชา โดยแต่ละวิชามีคะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน

              *หมายเหตุ*

              ในกรณีเป็นการสอบเทียบที่ผู้สมัครมิได้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ผู้สมัครต้องแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการสอบเทียบ

5. ระบบนิวซีแลนด์  

ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาด้วยวุฒิ New Zealand National Certificate of Educational Achievement (NCEA) ให้คุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง “เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566” ดังต่อไปนี้
                เกณฑ์ข้อที่ 1 ผู้สมัครที่สอบผ่านวิชา New Zealand National Certificate of Educational Achievement (NCEA) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ New Zealand Qualification Authority (NZQA) จำนวนไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต ประกอบด้วย
                                         – วิชาใน level 2 หรือสูงกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และ
                                         – วิชาใน level 1 หรือสูงกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
                การพิจารณาให้นับวิชา English for Speaker of other Languages (ESOL) เป็นอีก 1 วิชาได้ด้วย
               ผู้จบการศึกษาจะต้องได้รับประกาศนียบัตร NCEA level 2, ใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement), หนังสือรับรองระดับ จำนวนวิชา และจำนวนหน่วยกิตของแต่ละวิชา จาก New Zealand Qualification Authority (NZQA)
                ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อที่ 1 ให้มีผลสำหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป หรือ
                เกณฑ์ข้อที่ 2 ผู้สมัครที่สอบผ่านวิชา New Zealand National Certificate of Educational Achievement (NCEA) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ New Zealand Qualification Authority (NZQA) ใน level 2 หรือ สูงกว่าอย่างน้อย 5 วิชาไม่ซ้ำกัน นับจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาบังคับ 2 วิชา ได้แก่
                                – English (literacy) ใน level 2 หรือสูงกว่า อย่างน้อย 4 หน่วยกิต
                                          – Mathematics (numeracy) ใน level 2 หรือสูงกว่า อย่างน้อย 4 หน่วยกิต
                  การพิจารณาไม่นับรวมวิชา English for Speakers of other Languages (ESOL)
                  ผู้จบการศึกษาจะต้องได้รับประกาศนียบัตร NCEA level 2, ใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement), หนังสือรับรองระดับ จำนวนวิชา และจำนวนหน่วยกิตของแต่ละวิชา จาก New Zealand Qualification Authority (NZQA)
                  ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อที่ 2 ให้มีผลสำหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป

6.หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB)

             คุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง “เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2566” ดังต่อไปนี้

              ผู้สมัครจะต้องได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน (High School Diploma) และ/หรือ ได้รับ IB Diploma และ/หรือ IB DP Course Results ดังนี้

  • ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับ IB Diploma กล่าวคือเป็นผู้มีผลคะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน พร้อมกับผ่านการประเมิน Extended Essay (EE), Theory of Knowledge (TOK) และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑ์ของ International Baccalaureate Organization (IBO)
  • ได้รับ IB Diploma Course Results (IBCR) อย่างน้อย 5 วิชา โดยแต่ละวิชาจะต้องไม่ซ้ำกัน และได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 3

              *หมายเหตุ*

              – ไม่สามารถเทียบวิชาใน IB Diploma กับรายวิชาตามหลักสูตร เพื่อให้การศึกษาเป็นไปครบถ้วนตามหลักสูตร

              – ในกรณีเป็นการสอบเทียบที่ผู้สมัครมิได้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ผู้สมัครต้องแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการสอบเทียบ

7. ผู้สมัครด้วยคะแนน SAT, General Scholastic Aptitude Test (GSAT) และ Chulalongkorn University Academic Aptitude Test (CU-AAT)

            – เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในชั้นปีที่เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 อาทิ Grade 12 หรือ Year 13 และ ได้รับผลคะแนนตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

8. ผู้สมัครด้วยคะแนน TGAT/TPAT

            – เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
            –  มีคะแนน TGAT/TPAT ในรายวิชา TGAT รวม ความถนัดทั่วไป, และ TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ, TGAT 2 การคิดอย่างเหตุผล และ TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน ทั้งนี้ ผลคะแนน TGAT/TPAT ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันที่สอบ)

9. ผู้สมัครด้วยคะแนน A-Level

            – เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
            –  มีคะแนน A-Level ในรายวิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม) และ 82 ภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้ ผลคะแนน A-Level ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันที่สอบ)

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 18 เมษายน 2567  ที่เว็บไซต์ http://www.admission.kmutnb.ac.th และค่าสมัคร 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตาม และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที