The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience: IAESTE Thailand

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience: A.s.b.l. IAESTE Thailand) จะดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการการฝึกงานด้านเทคนิค ณ ต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2567 รับสมัครนักศึกษาในระดับชั้นปี 3-4 และปริญญาโท-เอก โดยสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-31 ตุลาคม 2566 ผ่านช่องทางออนไลน์ www.iaeste.kmutnb.ac.th และชำระเงินค่าสมัครสอบโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีกองทุนสนับสุนโครงการ IAESTE เลขที่บัญชี 109-1-62210-8 เป็นจำนวน 700 บาท พร้อมส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินผ่าน Google Form ที่กำหนดจึงจะถือว่าการสมัครสอบสมบูรณ์ ทั้งนี้ นักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2567 ต้องดำเนินการสมัคร และชำระเงินภายในระยะเวลาที่ทาง IAESTE Thailand กำหนด หากดำเนินการสมัครหรือชำระเงินหลังจากวันที่ดังกล่าวข้างต้นจะถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
IAESTE Thailand โทร. 02-555-2177 (สายตรง) หรือ 02-555-2000 ต่อ 1193, 1194
www.iaeste.kmutnb.ac.th
E-mail : iaeste@op.kmutnb.ac.th