ประกาศสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 โครงการโควตาเรียนดี, O-NET, GAT/PAT

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 โครงการรับตรง 9 วิชาสามัญ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 โครงการรับตรง GAT/PAT

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 โครงการรับตรง O-NET

Selection Result for the participants of Double Degree (3+1) Program, 2020

Big Cleaning Activity to Prevent COVID-19

Group Discussion

“Because people approached us” Felix and David Thai said, thus, this project was first occurred on 28 Feb 2020. They said most of Thai friends want to know various information on many topics about German.

IAESTE Scholarship 2020

Congratulations to Miss Itsarawan Kongpricha and Miss Chayanuttanun Nillapat who were awarded scholarship of IAESTE at CONCENTRIX CVG PHILIPPINES INC., Cebu City, Philippines.

Block Lecture: Entrepreneurship and Innovation 2/2019

Block Lecture Prof. Dr. Gerhard M. Feldmeier
During 17-21 February 2020, International College has invited Prof. Dr. Gerhard M. Feldmeier, Vice Rector for International Affairs and Further Education, Hochschule Bremerhaven – University of Applied Sciences, Germany to give the block lecture for 4th year students which is a part of “Entrepreneurship and Innovation” subject.